NOWOŚĆ!!! Opiekun medyczny

Informacje o kierunku
Zawód: Opiekun medyczny

Kwalifikacje:

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 532102
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uzyskany w ten sposób dyplom opiekuna medycznego pozwala na podjęcie pracy w zawodzie, na terenie całej Unii Europejskiej.

Rekrutacja

Na kierunek technik rachunkowości, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 1 zdjęcie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekun medyczny; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 2. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 3. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 4. aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 5. zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 6. zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 7. wykonywanie zabiegów higienicznych;
 8. współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 9. asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 10. użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 11. konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.


PLAN NAUCZANIA

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Anatomia i fizjopatologia

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Elementy psychologii i socjologii

Technologie informacyjne

Język migowy

Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Pracownia pierwszej pomocy

Pracownia umiejętności zawodowych

Praktyka zawodowa

 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:

II semestr 4 tygodnie 140 godzin.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec II semestru pierwszej klasy.